Plánování a řízení změn v podnikové praxi

Cíl semináře:

2-denní  interaktivní kurz seznámí účastníky s vybranými nástroji plánování změn a naučí je používat tyto nástroje v pracovní praxi. Cílem vzdělávací aktivity je mapování aktuální situace ve firmě v procesu změn a nastavení nových trendů vývoje řízení takovým způsobem, který umožní vtažení co nejširšího okruhu pracovníků do procesu změn. Pracovníci v týmech tak mohou dle potřeb předkládat připomínky, náměty a návrhy řešení problémů, které způsobují ztráty v produktivitě, financích nebo negativně ovlivňují kvalitu. To napomáhá řadovým pracovníkům chápat potřebu změn a učit se, jak najít správný a efektivní postup realizace navržených opatření. Systém je při správném využívání velmi účinný a přináší nemalé úspory v oblasti firemních nákladů.


Obsahová náplň kurzu:

1.den

 • Plánovací proces vřízení změn ve firmě
 • Lewinův třífázový model změn a jeho účinná aplikace v pracovní praxi.
 • Rozmrazení - stávající pravidla, zvyklosti a způsoby myšlení jsou rozmrazeny
 • Změna - proběhne zamýšlená změna, její součástí může být zmatenost a nejistota
 • Zamrazení - nová pravidla, zvyklosti a způsoby myšlení jsou zamrazeny (zafixovány)
 • Psychologické vlivy fází procesu změn s ohledem na individuální reakce zaměstnanců
 • 1.Využití vlivu k prosazení nápadů
 • 2.Použití autority ke změně postupů
 • 3.Zakotvení změny do technologie
 • 4.Vytváření kultury příznivé pro stálé změny
 • Doplňující interaktivní rozhovory dle individuálních potřeb účastníků


2.den

 • Implementace změny dle modelu P. Koster.
 • Vyvolání vědomí naléhavosti
 • Sestavení koalice schopné prosadit a realizovat změny
 • Vytvoření vize a strategie
 • Komunikace transformační vize
 • Delegování v širokém měřítku
 • Vytváření krátkodobých vítězství
 • Využití výsledkůa podpora dalších změn
 • Zakotvení nových přístupůdo firemní kultury
 • Vybrané metody a techniky v řízení změn.
 • Metoda Organizační rozvoj“ ke zvyšování efektivnosti a životaschopnosti organizace pomocí aplikování poznatků
 • behaviorálních věd.
 • Analytická technika „Smart“ pro navrhování cílů řízení a plánování.
 • Technika scénářů v oblasti krizového plánování, prognózování a strategického řízení.
 • Analýza PEST (politické, ekonomické, sociologické a technické faktory)
 • Analýza SWOT (silné a slabé stránky organizace, příležitosti a hrozby)
 • Doplňující interaktivní rozhovory dle individuálních potřeb účastníků


Bonus pro účastníky:

Kurz je veden vysoce interaktivní formou prostřednictvím vzájemných rozhovorů, zpětných vazeb, testů, cvičení a diskusí. Každý účastník obdrží písemné doporučení k tématu kurzu, jakým směrem kultivovat své schopnosti a dovednosti tak, aby plně využil svůj osobnostní potenciál.


Vytvořil: 2010 © Smartware s.r.o., Redakční systém MultiCMS
Zásady zpracování osobních údajů | foto © Fotolia | design © 2010 Vítězslav Jančák